Styret 2019

Styret i Råde og Onsøy Rideklubb jobber med veldig mye forskjellig. Styret skal tilrettelegge for aktivitet, behandle styresaker, følge opp og gjøre tiltak. Dersom du har noen spørsmål til styret eller til klubben generelt kan du sende en mail til: post@rork.no. Styret består av følgende personer:

Kristoffer Tvete
Leder
kristoffer-tvete@outlook.com eller leder@rork.no
Klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger. kontaktperson (talsperson) ihht. media. Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene. går igjennom post/mailer og videresender og/eller tar opp relevant informasjon på styremøter. Har ansvar for at handlingsplanen blir fulgt opp. disponerer klubbens midler sammen med kasserer.

John-Ole Tonheim
Nestleder
stalltonheim@gmail.com
fungerer som leder i dennes fravær. Bistår leder. Har ellers definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem.

Ingrid Jacobsen
Kasserer
ingrid@mosselektro.no eller kasserer@rork.no
Disponerer klubbens midler og har, sammen med leder, fullmakt til klubbens bankkontoer. Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne. har til enhver tid oversikt over klubbens økonomiske situasjon og følger opp denne. Fremlegger kontoutskrift på hvert styremøte. fremlegger halvårsrapport, regnskap, på siste styremøte i første halvår. Medlemsansvarlig

Camilla Winterseth
Konstituert Sekritær og politiattest ansvarlig og varamedlem
post@rork.no
Ansvarlig for at alle i med verv i klubben har gyldig pilitiattest. Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter distribuere inngående post. Lage møteplan i samsvar med hele styret og distribuere denne til alle styremedlemmer. Lage oversikt over styrets medlemmer og sende den til web-ansvrlig

Sofie Evensen
Styremedlem
sofie-evensen@hotmail.com
Møter på styrets møter. Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. Kan være valgt til spesielle oppgaver.

Linda Mari Solberg
Styremedlem
lindam-s@hotmail.com
Møter på styrets møter. Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. Kan være valgt til spesielle oppgaver.

Jeanette Loftskjær
Styremedlem
jeanettborgeloftskjaer@outlook.com
Møter på styrets møter. Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. Kan være valgt til spesielle oppgaver.

Maria Ulriksen
Styremedlem og Ungdomsrepresentent
maria.ulrik.mu@gmail.com eller ungdom@rork.no
Representere ungdomsgruppen. Formidle kommunikasjon mellom styre og ungdomsgruppen. møter på styrets møter. Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. Kan være valgt til spesielle oppgaver.

Adele Holme
Styremedlem og Ungdomsrepresentent
adeleholme@hotmail.com eller ungdom@rork.no
Representere ungdomsgruppen. Formidle kommunikasjon mellom styre og ungdomsgruppen. møter på styrets møter. Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. Kan være valgt til spesielle oppgaver.

Evelyn Johnsrød
Varamedlem
evelynjohnsroed@hotmail.com

Karina Jacobsen
Varamedlem og Webansvarlig
krjdee@gmail.com eller hjemmesiden@rork.no